Politica de confidențialitate

Notă de informare a pacienților privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Clinica Dr. Dana Miricioiu

S.C. ClassMediSpa S.RL., cu sediul social în str. Povernei 24, ap. 1 sector 1 București, tel: +40744400500, email: clinica@danamiricioiu.com vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Informații Generale

Prezenta notă privind protecția datelor vă este adresată pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și la drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, în continuare „Regulament”.

Noi, S.C ClassMediSpa S.R.L. reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul și prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor personale colectate de la dumneavoastră. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa sediului social sau pe email la adresa clinica@danamiricioiu.com.

2. Categoriile de date prelucrate de ClassMediSpa

Prelucrăm automat și manual următoarele date cuprinse în solicitările, informările și formularele completate de dumneavoastră: nume și prenume, CNP, telefon, adresa de domiciliu, adresa email, sexul, data nașterii, vârsta, date privind sănătatea.

3. Scopul prelucrării datelor

Datele privind sănătatea, sexul, data nașterii, vârsta sunt prelucrate in temeiul art. 9 din Regulament, în scopul:

  • furnizării serviciilor medicale pe care le solicitați,
  • eliberării de prescripții medicale și diagnostic medical.

Datele de identificare (nume, adresa domiciliu, CNP) sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale legate de plata serviciilor medicale pe care vi le-am furnizat.

Numărul dumneavoastră de telefon și adresa de e-mail, sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, în vederea comunicării și informării dumneavoastră cu privire la programări, rezultate și orice alte informații legate strict de activitatea medicală prestată pentru dumneavoastră.

Fotografiile dumneavoastră realizate înainte și după intervenția pe care o solicitați sunt prelucrate în vederea desfășurării activității medicale și a evidențierii rezultatelor intervenției de către ClassMediSpa și nu reprezintă date personale în conformitate cu Regulamentul.

ClassMediSpa se obligă să realizeze aceste fotografii astfel încât să nu poată fi identificată persoana respectivă, respectând astfel prevederile Regulamentului privind protecția datelor personale.

Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

4. Stocarea datelor

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Având în vedere specificul și scopul prelucrării datelor personale, perioada de păstrare a acestora este de doi ani.

5. Destinatarii datelor personale

ClassMediSpa poate furniza datele dumneavoastră altor companii (departament contabilitate) cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare.

6. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către ClassMediSpa

În calitate de persoane vizate ale căror date sunt prelucrate în condițiile descrise mai sus, aveți următoarele drepturi:

  • de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, având dreptul de a obține din partea clinicii o confirmare că prelucrează sau nu datele care vă privesc.
  • de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  • de a solicita și de a obține ștergerea datelor care vă privesc (dreptul de a fi uitat), fără întârzieri nejustificate, când scopul pentru care au fost colectate nu mai există sau în alte situații prevăzute de art. 17 din Regulament (datele nu mai sunt necesare, persoana vizată își retragere consimțământul sau se opune la prelucrare, prelucrarea a fost ilegală, se impune ștergerea datelor pentru respectarea unei obligații legale). Acest drept nu se poate exercita în anumite situații, de ex. în situația în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale a clinicii Class MediSpa, pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public, pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță)
  • dreptul la restricționarea prelucrării în oricare din următoarele situații: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de datele stocate și persoana vizată s-a opus prelucrării.
  • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
  • de a solicita portarea datelor, adică de a primi datele care vă privesc în situația în care prelucrarea acestora a fost efectuată prin mijloace automate și de a le transmite către alt operator indicat de dumneavoastră.
  • de a vă opune, pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care vă privesc. Acest drept de opoziție nu poate fi exercitat pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).
  • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, tel: 0040318059211) și instanței de judecată competente pentru orice încălcare a modului de utilizare a datelor dumneavoastră personale.

7. Securitatea datelor personale

Având în vedere contextul și scopurile prelucrării, costurile implementării precum și riscul prezentat de categoriile de date prelucrate, ClassMediSpa are implementate măsuri tehnice și organizatorice în vederea asigurării confidențialității și integrității datelor personale prelucrate.

8. Informații suplimentare

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru crearea de profiluri în accepțiunea dispozițiilor Regulamentului.

Nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată.

Nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația de a informa operatorul cât mai curând posibil.

Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă veți putea adresa operatorului ClassMediSpa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa situată în București, Str. Povernei 24, ap.1, sector 1 sau la adresa de mail clinica@danamiricioiu.com.

Ca și persoană vizată, ne puteți contacta la datele de contact menționate mai sus în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul.